FAQ • 11.04.2024

Automatické armovanie/odarmovanie systému časovačmi s výnimkou pocas štátnych sviatkov

Nastavenie ústredne Integra

  1. Na nastavenie štátnych sviatkov použijeme 4 časovače. V našom príklade sú to časovače 1 až 4. Do výnimiek zadajte postupne všetky dátumy štátnych sviatkov. Automatické armovanie/odarmovanie systému je v našom príklade nastavené na každý deň - zapnutie o 22:00 a vypnutie o 5:00. Počas zadaných dní vo výnimkách, systém nezmení svoj stav a vnašom príklade zostane zaarmovaný.

  1. Nastavte 4 virtuálne výstupy na: Typ výstupu 25: Prepínač BI. V našom príklade sú to výstupy č.1 až 4. V časti „Spustenie výstupu“ zapnite všetkým 4 výstupom možnosť Timer zapína/vypna a každému výstupu prideľte jeden ovládajúci timer. V stĺpci „Pol. +“ odstránte X!

  1. Ďalší výstup, v našom príklade výstup č. 5 nastavte na: Typ výstupu 46: Logický AND výstupov. Aj v tomto prípade v stĺpci „Pol. +“ odstránte X! V časti „Spustenie výstupu“ označte Ovládacie VÝSTUPY 1 až 4. Tento výstup využijeme na ovládanie virtálneho vstupu ktorým budeme armovať / odarmovávať systém.

  1. Nastavte virtuálny vstup na: Typ vstupu 8: Podľa výstupu. V stĺpci Citlivosť zadajte výstup podľa ktorého sa bude vstup ovládať. V našom príklade je to výstup č.5. V stĺpci Funkcia zadajte možnosť: 82: Zaap/vyp stráž. Pokiaľ sa bude automaticky armovať/odarmovávať len jeden podsystém, v stĺpci Skup. zvoľte požadované číslo podsystému. V prípade že chcete ovládať viac podsystémov naraz, musíte najskôr v záložke Zap./vyp. skup. vytvoriť skupinu kde označíte podsystémy ktoré sa majú ovládať.
    Keď máte skupinu podsystémov vytvorenú, opäť v záložke Vstupy v stĺpci Vstupný čas zadajte dve číselné hodnoty: prvé čislo z ľava je poradové číslo vytvorenej skupiny podsystémov a druhé číslo predstavuje spôsob zapnutia stráženia skupiny podsystémov - Typ: 0, 1, 2 alebo 3. V našom príklade sme použili vstup č. 29.