Entry prístupový systém ... aneb koniec školníkov v Čechách
Zaujímavosti • 16.02.2015

Entry prístupový systém ... aneb koniec školníkov v Čechách

Matej Malovec

... aneb koniec školníkov v Čechách

Elektronický prístupový systém sa stáva čím ďalej častejšie súčasťou bežného života a môžeme sa s nim stretnúť skutočne takmer všade. Významnou mierou prispieva tiež k zvýšeniu bezpečnosti na školách. Entry systém kontroly vstupu v súčinnosti s kamerovým systémom a ďalšími zabezpečovacími systémami dokáže eliminovať riziká a uľahčiť bezpečnosť prevádzky školského zarizeni. To dokazuje aj nasledujúca prípadová štúdia.

Špecializovaná súkromná škola investovala do projektu, ktorý jej umožnil vyriešiť bezpečnosť priestorov školy,
celého školského areálu aj ich ďalších organizačných zložiek. Srdce systému tvorí bezplatný ovládací softvér, ktorý je po nakonfigurovaní riadiacich kontrolérov a periférií možné použiť ako dohľadový nástroj pre obsluhu.


U schodisko hlavného vstupu do areálu školy je umiestnená Entry kamera s technológiou pre identifikáciu tvárí, ktorá automaticky upozorňuje obsluhu na vstup nežiaduce osoby, uložené v databáze systému. Technológia je použitá aj v prípade rozoznanie handicapovaných študentov školy, kedy automaticky privoláva nájazdovou plošinu pri schodoch. 

   

Na vchodoch do budovy školy sú na každom z bezúdržbových vstupných turniketov umiestnené bezkontaktnej čítačky RFID kariet pre otvorenie zámkov študentskými kartami. Samostatné bránky pre handicapovaných študentov využívajú čítačiek s predĺženým dosahom pre otváranie bezbariérových dverí pre určené osoby.
Použité sú karty Mifare. Tie vďaka jednotne použitému štandardu slúži všetkým študentom aj pre vstup do externej školskej knižnice či do priestorov internátov na okraji mesta. Akákoľvek zmena v pravidlách, používateľoch alebo iných nastaveniach je podľa potreby synchronizovaná prostredníctvom internetu s ostatnými systémami.

      


Vchody sú taktiež osadené Entry dochádzkovými terminálmi pre učiteľský zbor a obslužný personál. Dochádzkový systém využíva rovnakých kariet ako pre prístup a umožňuje jednoduchú evidenciu dochádzky a online zisťovanie reálnej prítomnosti zamestnancov v škole.
         
Používanie kariet na vstupoch je vyhodnocované v softvéri podľa nastaveného scenára pre pohyb študentov či iných osôb v areáli školy. Jednotlivý študenti majú podľa časového rozvrhu prístup len do učební a laboratórií im určených, bez možnosti pohybu v nestrážených častiach objektu či riziká úrazov a pod.

Na vstupnej RFID čítačky do týchto priestorov je uplatnené softvérové pravidlo povinnosti prihlásenie najprv vyučujúceho učiteľa pre potvrdenie jeho prítomnosti, aby sa predišlo nekontrolovanej manipulácii s vybavením laboratórií.

V nastavenom čase prestávok je automaticky systémom sprístupnená oddychová zóna a elektronicky spínanými výstupmi kontrolérov je zapnutý počúvanie školského rádia a odvetrávanie zóny. Učebne, ak systém detekuje, že v nich nikto nie je, sú uzamknuté.

Pre zamedzenie vjazdu na parkovisko v areáli školy nepovoleným autám boli namontované závory a stĺpy osadené UHF čítačkami s dlhým dosahom. Personál školy a zásobovacie vozidlá vybavené RFID kartami umiestnenými za čelným sklom tak bez problémov a bezpečne zaparkujú na svojich parkovacích miestach. Entry systém stráži a porovnáva maximálny povolený počet vjetých a vyjazdených vozov, aby nedošlo k nechcenému preplneniu parkovisko.

Systém Entry v objekte nastavil ďalšie automatické akcie na základe splnenia nastavených podmienok, ako je bezobslužné otváranie všetkých dverí v prípade požiarneho poplachu, zaarmovaní objektu zabezpečovacím systémom po opustení priestorov poslednej osobou apod.

Pre zvýšenú bezpečnosť sú všetky vstupy do areálu aj vnútorné prístupové body osadené senzory otvorenie dverí. V prípade násilného otvorenia vstupu bez použitia autorizované RFID karty Entry systém okamžite varuje obsluhu SMS správou alebo emailom.

V obslužnom softvéri zobrazí okno s pohľadom na situáciu zo zvolenej kamery CCTV systému a automaticky spúšťa nahrávanie vo vysokom rozlíšení pre spoľahlivú dodatočnú identifikáciu narušiteľa.
Tento bezpečnostný scenár je vďaka SW prepojenie medzi vstupmi a výstupmi Entry kontrolérov, kamerového a poplašného systému využívaný investorom aj na iné krízové situácie vyžadujúce upozornenia alebo priamy zásah obsluhy.

      

Ako prípadová štúdia ukázala, samotné nasadenie moderného Entry prístupového systému ako aj jeho previazanosť s ďalšími prvkami bezpečnosti, dovolilo investorovi úsporu prevádzkových nákladov na obslužný personál a jednoznačne zvýšilo komfort ovládania vnútornej i vonkajšej bezpečnosti školy ako celku.