Úspešné zahájenie projektu v rámci OP KaHR!
Informácie k projektom EÚ a verejné obstarávanie • 27.06.2013

Úspešné zahájenie projektu v rámci OP KaHR!

Anonym

ÚSPEŠNÉ ZAHÁJENIE PROJEKTU V RÁMCI OP KAHR!

Spoločnosť  TSS Group a.s. zahájila realizáciu projektu s názvom Prezentácia na medzinárodných výstavách = vstup na nové trhy! v rámci  OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

V rámci realizácie projektu prebehnú aktivity:

 1. Aktivita 1 Príprava propagačných materiálov
 2. Aktivita 2 Autosalon BRNO motor show 2014
 3. Aktivita 3 Amper BRNO 2014
 4. Aktivita 4 Automechanika Frankfurt 2014
 5. Podporné aktivity
 6. Riadenie projektu
 7. Publicita a informovanosť

 
 
Hlavný cieľ projektu: Nadviazať nové obchodné partnerstvá a stimulovať podnikateľskú činnosť kvalitnou prezentáciou na medzinárodných výstavách


Špecifické ciele (výsledky projektu):

 • zviditeľniť obchodné meno a zvýšiť konkurencieschopnosť spoločnosti na zahraničných trhoch
 • efektívnejšie a profesionálnejšie prezentovať spoločnosť na medzinárodnej úrovni
 • zvýšiť informovanosť o potrebách zahraničných trhov
 • zvýšiť objem zákaziek a následne objem výroby
 • dosiahnuť nárast tržieb a pridanej hodnoty
 • nadviazať  nové obchodné partnerstvá
 • prezentovať Slovensko v zahraničí ako krajinu s výrobcami na úrovni porovnateľnej s úrovňou výrobcov v ostatných krajinách EÚ
 • tvorba 3 nových pracovných miest

 
Očakávania spoločnosti od realizácie projektu:

 • vytvorenie nových stabilných obchodných partnerstiev
 • upevnenie obchodných vzťahov s existujúcimi partnermi, ktorí sa tiež zúčastnia výstav
 • prezentácia vlastnej značky KEETEC
 • zvýšenie konkurencieschopnosti
 • prezentácia propagačnými materiálmi, ktoré sú na úrovni porovnateľnej s propagáciou zahraničných spoločností
 • rozšírenie pôsobnosti spoločnosti na medzinárodnom trhu
 • zvýšenie informovanosti žiadateľa o aktuálnych potrebách a trendoch na zahraničných trhoch
 • efektivizácia obchodnej a výrobnej činnosti
 • zvýšenie povedomia zahraničných partnerov a potenciálnych partnerov o podniku žiadateľa a jeho službách/produktoch
 • vyšší objem výroby, vyššia pridaná hodnota

Dátum začiatku realizácie projektu:      06/2013
Plánovaný dátum ukončenia realizácie: 12/2014

Schválená výška NFP na projekt:         30 092,04 EUR
Celkové oprávnené výdavky projektu:      75 990,00 EUR
Miesto realizácie projektu (sídlo prijímateľa): 

TSS Group a.s.
K Zábraniu 1653
911 01 Trenčín

Internetová stránka riadiaceho orgánu: www.mhsr.sk

Internetová stránka Operačného program: www.opkahr.sk