Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa 41 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní
Informácie k projektom EÚ a verejné obstarávanie • 26.09.2013

Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa 41 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní

INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA 41 ODS. 1 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

Informácia
 
1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
TSS Group a.s.

IČO:  36323551
K Zábraniu 1653 , 911 01 Trenčín
Slovensko
Kontaktná osoba: PhDr. Petra Baričová
Telefón: +421 904576327
Email: otazky.vo@gmail.com


2. ZADÁVANÁ ZÁKAZKA

Názov pridelený zákazke:  Zabezpečenie výstav a tlačovín
Zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania /oznámenia použitého ako výzva na súťaž
Číslo oznámenia a dátum vydania v Úradnom vestníku Európskej únie: 
Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania:
Číslo oznámenia vo VVO: 14978-WYS, číslo VVO 171/2013 z 03.09.2013

3.INFORMAČNÁ POVINNOSŤ

Označenie relevantnej informačnej povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona: otváranie častí ponúk „Kritériá“
Dátum otvárania predmetných častí ponúk: 17.10.2013
Dátum odoslania tejto informácie: 17.10.2013
Poznámka: Údaje (pri uvádzaní ktorých je to použiteľné) je potrebné vyplniť v súlade so zverejneným oznámením ovyhlásení verejného obstarávania /oznámením použitým ako výzva na súťaž (výzvou na predkladanie ponúk)