Obchodné podmienky

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Všeobecné obchodné podmienky popisujú bežnú obchodnú spoluprácu medzi zákazníkom a predávajúcim - spoločnosťou TSS Group a.s.. Sú dostupné na internetových stránkach a v sídle spoločnosti na kontaktnej adrese. Tieto podmienky tvoria základ obchodnej spolupráce a nový zákazník je povinný pred začatím obchodnej spolupráce sa riadne oboznámiť s ustanoveniami všeobecných obchodných podmienok.

II. PODMIENKY SPOLUPRÁCE

Nákup v spoločnosti  TSS Group a.s. môžu realizovať fyzické osoby alebo podnikateľské subjekty, ktoré majú vo výpise z obchodného alebo živnostenského registra oprávnenie na predaj alebo inštaláciu produktov z portfólia TSS Group a. s. Registrácia nového zákazníka je možná nasledujúcimi postupmi :

  • elektronicky, prostredníctvom našej internetovej stránky www.tssgroup.sk
  • osobne, v sídle TSS Group a.s. na adrese Továrenská 4201/50, 01841 Dubnica nad Váhom
  • prostredníctvom obchodných zástupcov TSS Group a.s.

III. OBJEDNÁVANIE TOVARU

Zákazník si môže objednať tovar osobne, telefonicky, faxom, prostredníctvom obchodných zástupcov alebo elektronicky formou e-shopu. Objednávka musí obsahovať nasledovné údaje: obchodné meno zákazníka (odberateľa), meno kontaktnej osoby, telefónne číslo alebo e-mail, IČO, IČ DPH, presný popis objednávaného tovaru, počet kusov, jednotku množstva (ks, m) a spôsob odberu. Ceny za tovar sú účtované podľa cenníka platného v deň objednania tovaru. Predávajúci neručí za rozdiely v cenách vzniknuté v čase od objednania tovaru, do času dodávky tovaru. Objednávka odberateľa je platná len po písomnom potvrdení dodávateľa (t.j. TSS Group a.s.). 

IV. DOKLADY

FAKTÚRA A DODACÍ LIST: Sú vystavené a priložené k tovaru (v prípade dopravy tovaru prepravnou službou),  alebo odovzdané zákazníkovi pri osobnom prebratí tovaru v sídle spoločnosti. Všetky platné doklady musia obsahovať pečiatku a podpis zodpovedného pracovníka predávajúceho. Bez týchto náležitostí sú vystavené doklady považované za neplatné. Pokiaľ zákazník požaduje uvedenie zoznamu sériových čísel, je nutné o to požiadať pri objednávaní tovaru.

Predávajúci sa s kupujúcim môžu dohodnúť na platbe vopred. V takomto prípade bude kupujúcemu vystavená proforma (zálohová) faktúra a tovaru bude dodaný až po jej uhradení.

V. PLATOBNÉ PODMIENKY

Platbu objednaného tovaru je možné uskutočniť bankovým prevodom na účet predávajúceho, v prípade platnej rámcovej kúpnej zmluvy s dohodnutou splatnosťou alebo osobne platbou v hotovosti. V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry bude  účtované penále v zmysle Obchodného zákonníka za každý deň omeškania 0,05% z celkovej sumy faktúry ak nie je zmluvne dohodnuté inak. UPOZORNENIE: Tovar je až do úplného zaplatenia faktúry majetkom spoločnosti TSS Group a.s.

VI. DODÁVKA TOVARU  

 Tovar je možné prevziať osobne v priestoroch spoločnosti TSS Group a.s.. Tovar môže byť expedovaný prepravnou službou, prípadne môže byť po dohode osobne doručený obchodným zástupcom predávajúceho. Pri preberaní tovaru je zákazník povinný si dôkladne skontrolovať množstvo a typ tovaru, ako aj to či tovarnie je mechanicky poškodený. Dodatočné reklamácie nemusia byť uznané. Náklady na prepravu tovaru, poistenie a náklady na zaslanie reklamácií hradí zákazník, ak nie je zmluvne dohodnuté inak. Predávajúci neručí za škody vzniknuté pri preprave tovaru. Pokiaľ bude zistené poškodenie tovaru prepravnou službou, je nutné v čo najkratšom čase túto prepravnú službu kontaktovať. Poškodený tovar nesmie byť používaný až do úplného vyriešenia reklamácie. Predávajúci zároveň neručí za škody spôsobené oneskorením zásielky.

 

DODÁVKA PREPRAVNOU SPOLOČNOSŤOU

Ceny v cenníku sú uvedené ako EXW sklad Dubnica nad Váhom. To znamená, že prepravu tovaru a zasielanie reklamácii hradí kupujúci. Prípadné časové oneskorenie prepravy tzn. meškanie, alebo nedoručenie tovaru, resp. poškodenie pri preprave vybavuje zákazník s prepravnou službou. V prípade, ak je potvrdený preberací protokol prepravnej služby, bude podnet na reklamáciu zo strany prepravcu zamietnutý.

Sadzby prepravných nákladov bez DPH
 Prepravné za zásielky - služba Expres: doručenie zasielky do 24 hodín
 Hmotnosť  Prepravné v EUR
 do 5 kg 3 EUR
 do 10 kg 4 EUR
 do 20 kg  5 EUR

Prepravné za zásielky s hmotnosťou nad 20 kg sa stanoví podľa výpočtu: (hmotnosť zasielky v kg x 0,50 EUR) - zľava 40%

Pri požiadavke zákazníka na doručenie zásielky Expres do 9:00 hod nasledujúceho dňa zaplatí zákazník 2 - násobok bežnej sadzby prepravného, pri doručení zásielky do 12:00 hod nasledujúceho dňa zaplatí zákazník 1,5 násobok bežnej sadzby prepravného. Pri požiadavke na doručenie zásielky v sobotu zaplatí zákazník naviac 3,32 EUR bez DPH oproti bežnej sadzbe.
V prípade nadmerného a ťažkého tovaru (napr. turnikety, rampy) bude účtovaná cena za prepravu. O jej výške budeme zákazníka informovať ešte pred vybavením objednávky.

Príplatková služba "DOBIERKA" 
 Hodnota   Príplatok v EUR
do 1000 EUR 1,30 EUR
do 2000 EUR 2,60 EUR
do 3300 EUR 0,5 % z hodnoty dobierkovej sumy

VII. ZÁRUČNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY

Pre zakúpený tovar platia záručné podmienky uvedené v reklamačných podmienkach predávajúceho. Dodávateľ nezodpovedá za prípadné  náklady súvisiace s demontážou a montážou reklamovaného zariadenia.

VIII. POPLATKY DO RECYKLAČNÉHO FONDU

Predávajúci si vyhradzuje právo fakturovať poplatok do recyklačného fondu pre každý produkt, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov.

IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

Predávajúci si vyhradzuje právo tieto všeobecné obchodné podmienky zmeniť kedykoľvek, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo zákonov, a to bez súhlasu kupujúceho.

Obchodné podmienky platné od 6.4.2010. TSS Group a.s.